Wino, akcesoria do wina, upominki
Wino, akcesoria do wina, upominki
decanter na wino Decanter to obok karafki, stojak�w, otwieraczy, cooler�w, kolejny z gad�et�w maj�cych zastosowanie w spo�ywaniu wina, alkoholi. Poprzez elementy mechaniczne i nowoczesn� form� nasz produkt wzbudza du�e zainteresowanie - ��czy w sobie uniwersalizm przeznaczenia, pi�kno nowoczesnej formy oraz oryginalno�� i niepowtarzalno��. Jako upominek z dobrym winem doskonale prezentuje si� zar�wno w domowym jak i firmowym barku. Jest przede wszystkim trwa�y i praktyczny, co gwarantuje mi�e skojarzenia z prezentodawc�.

Dla butelek o pojemno�ci 0.75 l

akcesoria do winaTylne pokr�t�o poprzez regulacj� d�ugo�ci dopasowuje usztywnienie butelki w uchwycie bez wzgl�du na jej rodzaj, kszta�t i wysoko��. Dzi�ki temu mo�emy umieszcza� ka�dego rodzaju butelk�: standard, heavy, czy tak zwan� butelk� burgundzk�... Dekanter doskonale prezentuje si� przy domowym barku, na kredensie czy szafce. Nale�y do charakterystycznych i niepowtarzalnych akcesori�w . Razem z butelk� dobrego wina stanowi doskona�y i niebanalny prezent.

Dekantacja win

dekantacja wina Dekantacja - jest to proces polegaj�cy na rozdzieleniu warstw: osadu od cieczy czy cieczy zm�tnia�ej od czystej i krystalicznej. Rozdzielenie warstw nast�puje poprzez w�a�ciwe przelanie cieczy do karafki.
W winach bardzo dobrych jako�ciowo w wyniku kilku czy kilkunastoletniego le�akowania mo�e wytr�ci� si� osad. Jest on oczywi�cie nieszkodliwy, ale ze wzgl�d�w wizualnych zalecane jest usuniecie go. Podczas le�akowania w winnicy bardzo wa�ne s� warunki przechowywania. S� one bardzo istotne by zagwarantowa� dobr� jako�� przechowywanego trunku. Nag�e zmiany temperatury mog� przy�pieszy� proces napowietrzenia i negatywnie wp�yn�� na jako��. Czasami mo�e si� zdarzy�, �e z�e warunki przechowywania czy tez uszkodzony korek mog� spowodowa� niespodziewane niszczenie wina. Je�eli proces ten nie jest zbytnio zaawansowany nie ma konieczno�ci wyrzucania ca�ej butelki. Za pomoc� naszego decantera mo�na oddzieli� niezm�tnia�� cz�� od niszczej�cej dolnej warstwy.

napowietrzenie wina

kieliszek napowietrzenie Drugim celem dekantacji jest oczywi�cie napowietrzenie. Butelka powinna by� otwarta par� godzin przed spo�yciem, a nast�pnie wino powinno zosta� przelane do karafki, przez co rozwinie swe walory uwidaczniaj�c sw�j smak, aromat i zabarwienie. Napowietrzenie stosuje si� tak�e wobec win m�odych niedojrza�ych, kt�rych bukiet musi by� os�abiony poprzez zetkni�cie z tlenem podczas dekantacji. Zalecane jest unikanie podw�jnej dekantacji. Raz jest wystarczaj�cy. Wi�ksza ilo�� dekantacji mo�e doprowadzi� do przepowietrzenia ! Wino mo�e straci� sw�j charakterystyczny aromat i smak. Z tego samego wzgl�du zalecane jest unikanie dzbana. Je�eli dekantujemy wi�ksz� ilo�� butelek mo�emy dekantowa� z butelki do butelki. Nale�y pami�ta�, �e je�eli zamierza si� wykorzysta� butelk� jako pojemnik upewnij si� czy butelka jest dok�adnie wyp�ukana i umyta czyst� wod�.